Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
poniedziałek, 02. sierpnia 2021 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne   »
Rejestr umów
Majątek publiczny   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej   »
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Raport o stanie dostępności   »
Ochrona danych osobowych   »
Deklaracja dostępności
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie w BZP  nr 510545348-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 602734-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 33070800000000, ul. ul. Łódzka  , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7573267 w. 39, e-mail marzena.k@osir.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.osir.kalisz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowy zakład budżetowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSRiR-DKP.221.5.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa z sieci gazowej, obejmująca sprzedaż paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji, zgodnie z normą PN-C-04753:2011, do instalacji znajdujących się w obiektach Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Paliwo do celów opałowych, nie zwolnione z akcyzy. Dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89., poz. 625 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Charakterystyka techniczna: a) Budynek biurowy z garażem przy ul. Łódzkiej 29 Szacowana wielkość dostawy 43.000 kWh (w ciągu 12 miesięcy) Grupa taryfowa: BW-3.6 (OSD W-3.6) Moc: nie wymaga określenia b) Pawilon Trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 Szacowana wielkość dostawy 354.000 kWh (w ciągu 12 miesięcy) Grupa taryfowa: BW-5 (OSD W-5.1) Moc: 165 kWh/h c) Hala LA wraz z łącznikiem i budynek administracyjny przy ul. Łódzkiej 19 Szacowana wielkość dostawy 710.000 kWh (w ciągu 12 miesięcy) Grupa taryfowa: BW-5 (OSD W-5.1) Moc: 384 kWh/h d) Pawilon Trybuny wschodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 Szacowana wielkość dostawy 175.000 kWh (w ciągu 12 miesięcy) Grupa taryfowa: BW-5 (OSD W-5.1) Moc: 111 kWh/h Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Podawane w SIWZ prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. W przypadku przekazania któregokolwiek z ww. obiektów innemu podmiotowi OSRiR zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia dotyczącego danej nieruchomości. Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w następstwie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamierza zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7

Dodatkowe kody CPV: 65210000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 161246.34
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargiod@pgnig.pl
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 3
Kod pocztowy: 01-248
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 198333
Oferta z najniższą ceną/kosztem 198333
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198333
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 

Dyrektor OSRiR

/--/

Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2020-12-16
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2020-12-16
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2020-12-16

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony