Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
wtorek, 25. czerwca 2024 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Regulamin organizacyjny
Misja
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
trwający nabór
wyniki naboru
Zamówienia publiczne   »
Rejestr umów
Majątek publiczny   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej   »
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Raport o stanie dostępności   »
Ochrona danych osobowych   »
Deklaracja dostępności
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
III Przetarg na sprzedaż samochodu

Załączniki:
  » Protokół zdawczo - odbiorczy (337 KB)
  » Formulary oferty (Renault) (354 KB)
  » Wzór umowy kupna - sprzedaży (Renault) (370 KB)
  » Opinia rzeczoznawcy Renault Master (2976 KB)

 OSRiR-DGE.2115.1.2023     

Kalisz, dnia 30.06.2023 r.  

 

OGŁOSZENIE

 

W imieniu Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 19-29, ogłaszam przetarg na sprzedaż ruchomości w postaci samochodu:  ciężarowego.

1. Nazwa i adres Sprzedającego:

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu,

z siedzibą przy ul. Łódzkiej 19-29, 62-800 Kalisz

REGON 000330708, NIP 618-004-30-07

Telefon: 0-62 757-32-67

Strona internetowa: www.bip.osir.kalisz.pl (Biuletyn Informacji publicznej)

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1 Przetarg odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 366/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31.07.2013 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania   składnikami majątku ruchomego i oddania części mienia nieruchomego do odpłatnego korzystania innym podmiotom.

2.2 Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostanie:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

- umieszczone na tablicy ogłoszeń o przetargach w siedzibie przy ul. Łódzkiej 19-29

- zamieszczone w prasie lokalnej.

3.    Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Łódzkiej 19-29 — Sala Narad, pokój nr 103 dnia 14.07.2023 r. o godzinie 12:15.

4.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Samochód: ciężarowy Renault Master będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu budynku przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu (oprócz sobót i niedziel) w godz.: 07.00 - 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 62 500 59 04 z pracownikiem Działu Gospodarczo - Eksploatacyjnego.

5.    Opis przedmiotu:

5.1   RENAULT MASTER dCi MR \\\\\\\'03 E3 2.8t

Nr rejestracyjny: PK 44999

Stan licznika: 181287 km

Pojemność / Moc silnika: 2463 cm3 / 74 kW (101 KM)

Rok produkcji pojazdu: 2006

Nr identyfikacyjny (VIN): VF1HDAWG636532014

Data pierwszej rejestracji: 02.11.2006 rok

Ogólny stan pojazdu zawiera załącznik nr 1 pn. Opinia nr KLP/15/23.

6.    Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

6.1   Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych złotych tj. dla:

- RENAULT MASTER kwota: 1550,00 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100),

należy wpłacić przelewem do dnia 13.07.2023r. na rachunek bankowy Sprzedającego Santander Bank Polska S.A. 07 1090 1128 0000 0001 5115 9188.

6.2   Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

6.3   Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

6.4   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

7.    Cena wywoławcza dot. przedmiotu postępowania:   

7.1   Cena wywoławcza samochodu:

- RENAULT MASTER kwota: 12601,63 zł netto czyli 15500 zł brutto,

7.2   Cenę wywoławczą ustalono na podstawie opinii o wartości rynkowej pojazdu sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego oraz w oparciu o dwukrotne bezskuteczne postępowanie przetargowe. Sprzedaż pojazdów nie może nastąpić za cenę niższą niż cena minimalna.

8.    Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta.

8.1   Oferta z dopiskiem: "Oferta przetargowa na zakup samochodu" powinna być sporządzona w formie pisemnej (wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia).

8.2   Wzór formularza ofertowego, oświadczeń i wzór umowy w załączeniu.

8.3   Przystępujący do przetargu powinien dołączyć ksero dowodu wpłaty wadium.

8.4   Termin związania ofertą - 30 dni.

9.    Termin złożenia ofert:   

9.1   Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ”Oferta przetargowa na zakup samochodu“.

9.2   Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Sprzedającego w budynku przy ul. Łódzkiej 19-29 w Sekretariacie pok. 115, w terminie do dnia 14.07.2023 r., do godz. 12:00.

9.3   Strony związane są ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

10.    Inne informacje:

10.1     Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10.2     Wpłynięcie jednej ważnej oferty wystarczy do rozstrzygnięcia przetargu.

10.3     Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

10.4 O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

10.5 W razie ustalenia, że kilku oferentów przetargu zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami i zawiadamia o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

10.6 Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu. Wybrany oferent jest zobowiązany zapłacić cenę za nabyty samochód na konto: Santander Bank Polska S.A. 07 1090 1128 0000 0001 5115 9188 w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

10.7 Zawarcie umowy sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty.

 

 


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Adam Łyskawka
Data wytworzenia: 2023-06-23
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2023-05-23
Wprowadził do BIP: Adam Łyskawka
Data wprowadzenia: 2023-05-23
Ostatnio zmodyfikowany: 2024-06-03 09:49:13 przez Adam Łyskawka

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony