Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
sobota, 10. grudnia 2022 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
trwający nabór
wyniki naboru
Zamówienia publiczne   »
Rejestr umów
Majątek publiczny   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej   »
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Raport o stanie dostępności   »
Ochrona danych osobowych   »
Deklaracja dostępności
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Nabór na stanowisko głównego ksiegowego


OSRiR-DKP.111.2.2022

Kalisz  22.09.2022r.

 

Dyrektor Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

ogłasza nabór na stanowisko

Głównego Księgowego w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

62-800 Kalisz ul. Łódzka 19-29

 1. 1.       Wymagania związane ze stanowiskiem

 

1)      Niezbędne:

a)      Spełnia jeden z poniższych warunków:

- wykształcenie wyższe: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studnia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne o profilu ekonomicznym oraz posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów

b)      obywatelstwo polskie

c)       o pracę na ww. stanowisku może ubiegać się również obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

d)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

e)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

f)       posiadanie nieposzlakowanej opinii

 

2)      Dodatkowe:

a)      Znajomość ustawy o rachunkowości

b)      Znajomość ustawy o finansach publicznych

c)       Znajomość przepisów podatkowych (Vat, CIT, PIT, podatek od nieruchomości)

d)      znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

e)      znajomość zasad funkcjonowania samorządowego zakładu budżetowego i innych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku

 d)  dobra znajomość obsługi komputera

 

3)      Predyspozycje osobowościowe:

Obowiązkowość, dokładność, sumienność, samodzielność, bezkonfliktowość, profesjonalizm, uprzejmość, systematyczność, pracowitość, kreatywność, umiejętność kierowania zespołem ludzkim, dyspozycyjność, odporność na stres.

 1. 2.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm ogólnych oraz przepisów wewnętrznych niezbędnych do realizacji zadań.
  2. Przestrzeganie zasad organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w OSRiR.
  3. Określanie oraz przydział zadań, zakresu działalności i obowiązków podległym pracownikom, nadzór nad prawidłową ich realizacją.
  4. Prowadzenie, nadzór i kontrola gospodarki finansowej i rachunkowej, w tym realizacja budżetu OSRiR.
  5. Organizowanie i nadzór nad prowadzeniem systemu informacji, sprawozdawczości i analiz ekonomicznych OSRiR.
  6. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
  7. Opracowywanie i przygotowanie budżetu OSRiR oraz współdziałanie i koordynacja w tym zakresie.
  8. Przygotowywanie zarządzeń w zakresie dotyczącym finansów.
  9. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
  10. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
  11. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych.
  12. Ustalanie wytycznych oraz wskaźników do planów rocznych i wieloletnich, zbiorcze ich opracowywanie.
  13. Sprawozdawczość finansowa.
  14. Znajomość i przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych, bezpiecznych metod i higieny pracy, kodeksu pracy, regulaminu pracy, ochrony przeciwpożarowej.
  15. Bieżąca aktualizacja wiedzy w powyższym zakresie.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: stanowisko pracy znajduje się w budynku przy ul. Łódzkiej 29, na I piętrze, obiekt wyposażony w windę,  praca administracyjno-biurowa przy komputerze, niewymagająca wyjazdów  w teren.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OSRiR w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniuprzepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

 1. 5.       Wymagane dokumenty:

a)      List motywacyjny

b)      CV uwzględniający przebieg wykształcenia i kariery zawodowej

c)       Kserokopia dokumentów  potwierdzających wymagane wykształcenie

d)      Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

e)      Oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i posiadaniu nieposzlakowanej opinii

f)       Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej tj. certyfikatem znajomości języka polskiego poświadczającym zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim, ogólnym lub zaawansowanym, dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwem dojrzałości uzyskanym w polskim systemie oświaty lub świadectwem nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanego przez Ministra Sprawiedliwości

g)      Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku

W celu umożliwienia kontaktu z kandydatami prosi się o podanie adresu mailowego
i numeru telefonu.

 1. 6.       Termin składania ofert:  do dnia  04.10.2022 roku

Aplikacje, które wpłyną do OSRiR po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 1. 7.       Miejsce składania ofert: Sekretariat OSRiR (pokój nr 115) 62-800 Kalisz ul. Łódzka 29

UWAGA! Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko  Głównego Księgowego”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu ul. Łódzka 29.Z administratorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz ul. Łódzka 19-29 lub telefonicznie: +48 62 7573267.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz ul. Łódzka 19-29, telefonicznie: +48  603 333 224 lub e-mailowo: adam.l@osir.kalisz.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. W związku z tym pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych w zakresie określonym w art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane powyżej, przekazanych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jest zgoda tej osoby na przetwarzanie danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie zniszczone.

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu:

1)        Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)        Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia

3)        Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

4)        W odniesieniu do danych objętych udzieloną zgodą prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych

5)        Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

 

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i wynikającym z art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na Państwa udział w naborze – wymaga jednak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 

Informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 7573267 wew. 46 lub mailowo: kadry@osir.kalisz.pl

Kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się na kolejny etap naboru (rozmowa lub test) w ustalonym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

 

                                                                                                                     Dyrektor

                                                                                                                          /--/

                                                                                                             Mirosław Przybyła

 

 


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Dorota Leszyńska - Kołeczko
Data wytworzenia: 2022-09-22
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2022-09-22
Wprowadził do BIP: Adam Łyskawka
Data wprowadzenia: 2022-09-22
Ostatnio zmodyfikowany: 2022-10-07 11:52:14 przez Marzena Kasprzak

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony